HomeOver SCALAOrganisatieRaad van Toezicht

Raad van Toezicht

SCALA heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat op dit moment uit vijf personen:

-          Pauli Mohr (voorzitter)

-          Bert van der Wilk

-          Michiel Hoogenboom

-          Wim Slingerland

-          Stephanie Profijt

Concrete bijdrage
De Raad van Toezicht levert een concrete bijdrage vanuit hun
individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheid (-heden).
De leden hebben het vermogen om netwerken te onderhouden en hebben zo mogelijk hun dominantie (kennis, ervaring) op een of meer beleidsterreinen van de organisatie.

Ze zijn in staat om:
* op de juiste afstand van de bestuurder met specifieke deskundigheid (dominanties) te opereren en/of relatienetwerken vrucht te laten dragen voor de organisatie;
* vragenderwijs de grote lijn en het ontbrekende detail zichtbaar te maken;* vroegtijdig tegenstrijdige belangen in te kaderen en desgevraagd zakelijk te bemiddelen bij conflicten.

Relatie
De leden van de Raad van Toezicht hebben oog voor de relatie tussen management en professies en hebben zicht op het strategisch management van professionele organisaties. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat deze in staat is een verbindende rol te vervullen en verschillende belangen op evenwichtige wijze in de besluitvormingsprocessen te betrekken.